Спортна психология


Обект на спортната психология е човекът или общността от хора, които със своята психика влизат в активна връзка със спорта. Връзката между психика и спорт, може да бъде под формата на две разновидности: субекто-субектна-психика на човека се свързва със собствената спортна дейност; субекто-обектна- психика на субекта се свързва и реализира в пространството на спорта.

Предмет на спортната психология са понятията, категориите и законите, които отразяват особеностите, механизмите и закономерностите на връзката между психиката и спорта. Спортната психология е млада наука, която се заражда в началото на века.

Има три основни, обективни и исторически предпоставки:

  • Първата предпоставка е потребността от развитието на спорта и спортното майсторство. Тя намира израз в появата и развитието на съвременното олмпийско движение.
  • Втората предпоставка е потребността от управление и ръководство на физическата култура и спорта. Той се превръща в подсистема на обществото.
  • Третата предпоставка е прогресиращото психологическо познание. Психологията развива силна теоретическа система от знания и методи.

Има три етапа на развитие на спортната психология:

  • Начален етап, който обхваща времето от последните две деситилетия на миналия век до първите две деситилетия на 20век. Тук спортът в съвременните му измерения все още не е съществувал, но физическото възпитание в училищата е предизвикало вниманието на психолозите. По инициатива на Пиер дьо Кубертен през 1913г. в Лозана се свиква четвърти Олимпийски конгрес по въпросите на психологията и педагогиката на спорта, и именно тук се дава ”кръщелното свидетелство” на спортната педагогика.
  • Етап на първично натрупване на емпирични факти за психологията на физеческите упражнения и спорт. В него се откроява влиянието на психологическата наука и на нейните възможности за изучаване на спорта. Обхваща времето от началото на 20-те години до 1940г.
  • Етап на утвърждаване и самоопределение на спортната психология. В този етап натрупването и систематезирането на знанията се извършва от отправната точка на формираната и формиращата се спортна психология. Започва от края на 40-те и началото на 50-те години и продължава до наши дни.

Основната цел на спортната психология е да изучава психологическите закономерности на спортното майсторство и на спортуването. Има някои основни и актуални задачи: спортната психология изучава психологическите особености на физическите упражнения- психологическа характеристика на изграждането на двигателните навици, психологическа характеристика на всеки отделен вид спорт, изучаване психологическите основи и предпоставки на техническата подготовка на спортиста.

Какво изучава спортната психология?

Спортната психология изучава психологическите особености на състезанията- психологическата характеристика на състезателната психика, психическите промени преди състезанието, психиката на спортиста след състезанието.

Спортната психология изучава психологическите особености на тренировката и  на спортната подготовка- спортната подготовка бива физическа, техническа, тактическа и теоретическа, психологическата подготовка развива спортната подготовка.

Спортната психология изследва: особеностите в психиката на треньора, волевите усилия при преодоляване на конкретни трудности, емоционалните процеси и др. При  спортната психология  стоят за решаване и някои актуални проблеми : хуманизация на спорта; възтановяване на спортиста- високите натоварвания и високите спортни постижения са немислими без рационално и ефективно възтановяване на спортиста; подбор, подготовка и възпитание на спортистите.

В случай че, липсват съответните психологически предпоставки на спортната подготовка, успехът от психологическия подбор ще бъде сведен до нищожен и най-добрата методика на спортната подготовка, гарантирана и от сполучлив подбор, няма да осигури очаквания ръст на спортните постижения.

С решаването на посочените задачи и проблеми спортната психология  повишава своята значимост за човешкото познание за спортната подготовка.

По своето съдържание спортната дейност е съвкупност от специално организирани двигателни действия върху съответна и конкретна психологическа основа. Тя преди всичко е явление и проява на личността. В съдържанието на спортната дейност се включва и процесът на общуване. Субекти на спортната дейност са: отделният спортист, отборът,като колектив, всички спортисти от една общност.

Спортът е и сновна цел и средство за личността. Чрез спортната дейност личността постига резултат. Особенно  съдържание има съзнанието на спортиста след състезанието. При висококласната спортна дейност възстановяването е не само процес на организма, но и активна личностно-съзнателна дейност на спортиста. Съзнателен характер има и спортната дейност при масовия спорт. Съзнанието при него е спонтанно, заангажирано с дейността. Външните условия, при които се провежда спортната дейност, понякога създават неблагоприятни и критични условия.

Надежността в спорта е свързана с предметите на редица други науки –  философия, социология, психология, техника. Според предмета на изследване разнообразните научни разработки, могат да се обединят в няколко групи: надежността, като процесуална характеристика на дейността- основни показатели са: степен на реализация на присъщите на личността на спортиста качества в конкретните условия съобразно поставените изисквания;безотказна изява на спортиста в състезания с висок ранг със зададена резултатност в продължение на определен период от време.

Значимостта на психологическата надежност се откроява особенно силно в условията на състезание. Психологическа надежност отразява проблема на ниво наука, а психическата е свързана с анализа на проблема на ниво личност. Обикновенно психическата надежност се разглежда ,като емоционална устойчивост; информационна надежност; комплексно състояние. Психическата надежност е системно, интегрално, комплексно качество на спортиста, позволяващо му ефективно представяне на състезания за определено време.

Факторите определящи базовата психическа надежност в спорта са преди всичко от сферите на психомоториката; на познавателните процеси; характеристики на вниманието и др.

Съревнователната надежност може да се дефинира, като психологическа надежност. Високата значимост в нейното обославяне са и мотивационните характеристики, личностната тревожност, спортната агресивност, самоконтролиращите умения и др.

Психологическият подбор е система от психологически знания и действия за откриване и формиране на личността в съответствие със спортната дисциплина, за постигане на съответствие между личността и спортната дейност.

Целта на подбора е откриване на спортисти, при които процесът на тренировка би довел до максимален ефект при минимална загуба на време.

Различни психологически и социални фактори са определящи за физически активното поведение. Някои структорни черти на средата, свързана с постиженията влияят на мотивационния процес и се дефинират като мотивационен климат. Мотивационният климат се отнася до оценката на индивида за обективната структура на възнаграждение,действащата в определена ситуация или контекст. В структората на мотивационния климат се извеждат 2 основни фактора- мотивационен климат, ориентиран към майсторството и мотивационен климат, ориентиран към представянето.

Когато децата и юнoшите имат положителен опит от спорта, е по-вероятно да продължат заниманията си и в по-късна възраст.

При нас можете да откриете терапевтични сесии, специално разработени за спортисти. Ние сме напълно наясно с търсенията в областта на спорта- като повишаване на мотивацията, усъвършенстване на личностни качества, преодоляване на дефицити, справяне с междуличностни конфликти и пр. Всяка една консултация преминава през призмата на когнитивно-поведенческата психотерапия, както и през уменията ни за мотивационно интервюиране. Създадохме и собствени игри, които доказаха своята ефективност по пътя към изграждане на ефективния спортист.

ИСКАТЕ ДА ЗАПАЗИТЕ ЧАС?

Работно време: От 10:00 до 20:00 часа без почивен ден