Лайф коучинг


Какво е Лайф коучинг?

Коучинг се разбира като консултиране на един или няколко човека по професионални или частни проблеми. Той е ориентиран към вземане на решение и процесът е относително независим от съдържанието. Коучингът е разкриване на потенциала на човека с цел максимално повишаване на неговата ефективност. Коучингът не учи, а помага да се научим. Коучингът е съвременен метод на консултиране, както и много конфиденциален разговор между една личност или няколко. Той е ясно осъзнаване на целите и резултативен способ за техните достижения.

В атмосфера на доверие и конфиденциалност клиента има възможност да опише проблемната ситуация, да състави план на своите цели и да избере идеите и пътя за решаване на проблемите си. Клиентът може да тренира (моделира) предстоящите ситуации на комуникация, да преразглежда алтернативите, да се учи на ново поведение, или да размишлява над ситуации, да ги анализира и да ги използва в бъдеще.

За основоположник на метода коучинг се счита, харвардският преподавател и експерт по тенис, Тимоти Голви. Тимоти разработил ефективна методика за обучение на игра по тенис, а след това я пренесъл и в бизнес-сферата. В основата на метода е заложено: практически всички хора притежават повече вътрешни способности, отколкото те самите показват с своя живот и кариера.

В бизнес – мениджмънта термина коучинг е бил въведен в началото на 90-те години от английския бизнесмен и консултант Джон Уитмором. По-късно, в Америка, започва да се развива коучинга през 1997 г, като се създава нетърговската организация Международна Федерация за коучинг. На Световната Конференция тази федерация през 2002 г обявява коучинга за професия.

Какво представлява коучингът като процес?

Процесът коучинг има определена рамка за времетраене и конкретна цел. Неговата ефикасност се предопределя от факта, че е ориентиран към вземане на решения и произтичащи от тях действия, така че резултатите могат да бъдат непосредствено видими.

Коучингът е процес на индивидуално придружаване, насочено към постигане на определена цел. Тя може да бъде свързана с развитието на цялостния потенциал на една личност за постигането на трайни успехи и постижения, преодоляване на конкретен проблем, усъвършенстване на съществуващите и усвояване на нови умения. Коучът придружава Коучирания, изхождайки от силните му страни, качества и успехи. Коучингът е поведение, нагласа и излъчване, което е притегателно за хората и предизвиква у тях желание да общуват с Коуча.

  Класическия процес на коучинга обичайно се състои от 12 срещи и е разделен на 3 части.

 • В първата част, посредством използваните методи на коучинга и задаването на определени въпроси, коуча определя къде точно се намира клиента. Определят се ресурсите на клиента, неговите основни вътрешни потребности, модела на поведение и т.н. Това е много важна част от процеса и продължава около 2-3 срещи.
 • Втората част на процеса отговаря на въпроса – какво иска да достигне клиента? Тогава, когато коуча узнае, идва време за задаването на въпроса – какво трябва да се направи? Анализът на този въпрос е много важен за клиента. На този етап клиента може да определи своите лични цели, които максимално подхождат на неговото лично потрфолиото. Тогава клиента може да бъде уверен, че целите, които си поставя са лични, а не други.

В последната трета част на коучинг процеса се разработва план за постигане на поставените цели. Голямата цел се разбива на по-малки цели и се разработва стратегия за осъществяването им. Коучинга засяга и обхваща 4 области от живота: Лична (семейна, кариера), учебна, социално/колективна и хоби. Теоретично, за да можем да постигнем резултати във всички области на живота, следва да се работи едновременно, но на практика по правилно е да се съсредоточим върху една област – само така ще се постигнат желаните резултати.

Или процеса на подготовка има 4 стъпки, които сме показали на фиг.1[1]:

Фиг.1 Стъпки на процеса коучинг

Много често клиента идва с ясно определени цели, и по време на първоначалния разговор коуча може да се “загуби”, но това е това, което той наистина трябва да направи. Тази схема помага на коуча да организира работата си:

 1. I. Вдъхновение – Какво искам аз?
 2. II. Въплъщение – Как мога да се сдобия с това? В какъв срок?

III. Значимост – Защо е толкова важно за мен? Как мога да се науча? Какви перспективи ми носи това?

 1. IV. Удовлетвореност – Как да разбера, как да постигна желаното? Как да го измеря?

Какви са целите на коучинга?

Целта на коучинг процеса е триизмерна: да оцени положително и да поощри коучирания, за да му вдъхне увереност, да разшири пространството на неговите възможности, за да може той да генерира истински избор, да създаде поле за развитие в контекста на сентенцията „Обучението означава да запалиш пламък, а не да напълниш съд!“

Задължителна предпоставка за успеха на този процес е мотивацията на коучирания да се развива, готовността му да постави под въпрос своето поведение и да има едно или няколко експлицитни и конкретни желания: разрешаване на конкретен проблем, управление на промяна, управление на стреса, управление на времето, взимане на решение в ситуация “на кръстопът”, придобиване или усъвършенстване на умения, постигане на по-висока ефективност или организираност.

            Целта на коучинга се явява самопомощ. Клиента се избавя от собствените си проблеми, намира път към своите скрити резерви, разкрива привлекателни за себе си и близки алтернативни възможности и се научава да действа. Целта на коучинга е да се формулира конкретен, позитивен образ. В процеса на проясняване и конкретизации на целите може да се трансформират, под първоначалната цел могат да се скриват и другите, по-дълбоки – както в матриошката (фиг.2)[2]:

Фиг.2 Ефект на матриошката

Какви са ефектите от коучинга

 

Ефектите от коучинга са:

 • Повишаване на собствената ефективност. Коучингът е насочен към сваляне на поведенческите и ментални ограничения, които пречат за достигане на успех в живота или някаква конкретна работа. В процеса на коучинга човек значително разширява за себе си границите на възможното, избира нов модел на поведение и комуникация, използва скритите си ресурси, без да прави грешки. Коуча помага на клиента ясно да осъзнае своите ценности и да ги поставя в съответствие със целите и желаните резултати. Коуча настройва клиента на активно поведение и го вдъхновява за действие.
 • Достигане на жизненият баланс. Коучингът позволява да се открият по-далечни цели, точно да се поставят приоритетите, да се балансира живота – което може да се отнася за живота като цяло или за отделни аспекти, например кариера, бизнес и т.н. Този подход е характерен за Лайф Коучинга.
 • Решаване на каквато и да е конкретна задача. Коучингът помага да се изясни задачата, да се намери най-ефективният път за нейното решаване, позволява правилно да се разгледат приоритетите и да се намерят необходимите ресурси. Това е особено характерно за бизнес – коучинга, когато се изисква да се намери оптимално решение на която и да е конкретна задача.
 • Ситуации със избора и вземане на решения. Рутинното мислене често не позволява да се излезе от създадените представи за определени ситуации. Коучингът способства за намиране на изход и помага всестранно и премерено да се видят всички възможни варианти за действие, техните предполагаеми последствия и да се избере този вариант, който в най-голяма степен съответства на поставените цели и съществуващи възможности. Коучингът – това е персонална работа с човека за въплъщаване на неговите замисли в различните области на живота.
 • В търсене на нов алгоритъм за решаване на задачите. В процеса на Коучинга клиента приема за себе си нов, позитивен поглед на живота, на това което го обкръжава, на ситуациите. Той се учи на нов алгоритъм, решаването на възникващите в живота му проблеми, към които той няма да подхожда като към проблеми, а като към задачи, имащи конкретни решения. Такъв подход сам по себе си значително повишава ефективността на човека в която и да е област.

Какви са ползите на индивидуално ниво, т.е. за отделната личност?

Ползите е свеждат до тези три ключови моменти:

 1. Осъзнаване – това е яснота на разбирането, отнасящи се към фактите, информацията и способността да се определи какво именно има нужда да се направи.
 2. Доверие – в живота си ние сме подложени на вътрешна и външна оценка и това силно влияе на нашите действия и на техния резултат. Именно  заради страха да направим нещо така както  ни се иска, или не така както очакват от нас, ние се проваляме. Ако се създаде обстановка на доверие, когато клиента се доверява не само на Коуча, но и  на себе си, то резултата ще бъде достигнат по бързо.
 3. Отговорност – ако ние носим отговорност за нашите мисли и действия, отговорността ни към тях пораства и се повишава нашата производителност. Чувството за истинска отговорност неизбежно включва избор.

При нас можете да откриете Лайф Коучинг метод, който е изключително подходящ за клинично, психично здрави клиенти, които са изправени пред прага на жизнено важни решения. Като цяло методът е ориентиран към работещия човек, който понякога иска неутрално, странично мнение или просто не може да реши сам за себе си, по кой път да поеме.  Лайф Коучингът в KeLi Academy се провежда от психолози.

ИСКАТЕ ДА ЗАПАЗИТЕ ЧАС?

Работно време: От 10:00 до 20:00 часа без почивен ден